Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.- versie 1.0 2016

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

-Account: het persoonlijke beheerderspaneel van Opdrachtgever, aangeboden door digitalAudience, waarmee hij de Dienst en Data kan gebruiken en inzetten.

– Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

– Data: de door digitalAudience geleverde bestanden welke Opdrachtgever kan inzetten in zijn eigen advertentiecampagnes.

– Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door digitalAudience te verrichten of verrichtte werkzaamheid of prestatie waaronder begrepen het leveren van Data ten behoeve van het verbeteren van advertentiecampagnes, al dan niet beschikbaar gesteld via de Programmatuur van digitalAudience.

– Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.

– Opdrachtbevestigingsformulier: de schriftelijke of elektronische bevestiging van digitalAudience van de opdracht van Opdrachtgever. In het Opdrachtbevestigingsformulier worden nadere specificaties van de Dienst en nadere rechten en verplichtingen van Partijen opgenomen indien en voor zover zij willen afwijken van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Overeenkomst volledig elektronisch wordt gesloten, geldt als Opdrachtbevestiging de elektronische acceptatie (bevestiging) door digitalAudience van de aanvaarding van Opdrachtgever op het aanbod (als vermeld op de Website) van digitalAudience. Deze Acceptatie zal door digitalAudience gearchiveerd worden.

– Opdrachtgever: de rechtspersoon die met digitalAudience de Overeenkomst sluit.

– Overeenkomst: het Opdrachtbevestigingsformulier en enige andere door Partijen conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde overeenkomst, bepaling of uiting betreffende de Dienst.

– Partij: digitalAudience of Opdrachtgever, al dan niet gezamenlijk.

– Programmatuur: computerprogrammatuur (al dan niet in objectcode, of in de vorm van een API en een Account) alsmede de voor Opdrachtgever bestemde schriftelijke dan wel elektronische handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan, van digitalAudience, 1 (één) van haar licentiegevers of door SocialAudience ingeschakelde derden.

– digitalAudience: de besloten vennootschap digitalAudience B.V, gevestigd aan de Valschermkade 18 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62917161.

– Website: www. digitalAudience.io dan wel enige andere website van digitalAudience.

 1. UITVOERING

1.1 Voor zover niet anders is overeengekomen garandeert digitalAudience dat de Overeenkomst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ter zake van de te verlenen Dienst(en) heeft digitalAudience slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. digitalAudience kan derhalve geen enkele garantie bieden ten aanzien van de te behalen resultaten door gebruikmaking van de Dienst en het inzetten van de Data.

1.2 Direct na de totstandkoming van de Overeenkomst zal digitalAudience zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst (op) te leveren en de Data beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever.

1.3 Indien in ieder geval één van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van “(op)geleverd” of “beschikbaar”:

– door gebruik van de Dienst door Opdrachtgever;

– door een mededeling van digitalAudience aan Opdrachtgever dat de Dienst beschikbaar is;

– door een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van levering van de Dienst of Data door digitalAudience. Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.-versie 1.0 2016

1.4 Door digitalAudience opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. digitalAudience is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

1.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, brengt digitalAudience niet in verzuim en geeft geen recht op schadevergoeding, waaronder vertragingsschade.

1.6 Opdrachtgever zal digitalAudience steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat er voor in dat deze gegevens of inlichtingen correct, volledig en actueel zijn.

1.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van zijn apparatuur, de Programmatuur, de Data en de daarvoor in aanmerking komende Diensten alsmede voor het controleren van de beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

1.8 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van digitalAudience staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft digitalAudience, onverminderd overige rechten, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. digitalAudience is gerechtigd de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst (partieel) te ontbinden.

1.10 digitalAudience is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden of prestaties worden vergoed conform de voor de betreffende werkzaamheden gebruikelijke tarieven van digitalAudience tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

1.11 digitalAudience mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

 1. GEBRUIK VAN DE DIENST EN DATA

2.1 digitalAudience stelt Opdrachtgever een Account ter beschikking waarmee hij de Dienst kan gebruiken en de Data kan inzetten ten behoeve van zijn eigen advertentiecampagnes.

2.2 Opdrachtgever dient gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee hij toegang krijgt tot de Dienst en Account, strikt geheim te houden. digitalAudience is niet verantwoordelijk voor misbruik van de wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de gebruikersnamen en wachtwoorden van Opdrachtgever onder verantwoordelijkheid en risico Opdrachtgever gebeurt.

2.3 digitalAudience zorgt middels de Account en/of de Programmatuur ervoor dat de Dienst door Opdrachtgever gebruikt kan worden.

2.4 In afwijking van bovenstaande is het ook mogelijk dat de Data niet beschikbaar wordt gesteld middels een Account en Programmatuur, maar dat de Data direct geleverd wordt aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan dan de geleverde Data via eigen systemen verwerken en gebruiken. Indien niet anders overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden in deze situatie onverminderd van toepassing.

2.5 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Data en de Dienst zelf (en het inzetten daarvan voor zijn advertentiecampagnes), voor alle informatie die hij via de Programmatuur of door gebruikmaking van de Dienst verspreidt, openbaar maakt of anderszins distribueert. Opdrachtgever garandeert dat gebruikmaken van de Dienst en Data, de inhoud van de door hem geleverde, verspreide, openbaar gemaakt of anderszins gedistribueerde informatie dan wel het gebruik door Opdrachtgever van de Programmatuur niet:

– in strijd is met geldende wetten en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en richtlijnen van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) en de ACM;

– in strijd is met de Overeenkomst; Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.-versie 1.0 2016

– in strijd is met de door digitalAudience gegeven richtlijnen en aanwijzingen;

-in strijd is met de Nederlandse Reclame Code of richtlijnen van de Reclame Code Commissie;

– de systemen van digitalAudience, klanten van digitalAudience of andere internetgebruikers schade toebrengt of hindert;

– onrechtmatig is; en

– de belangen of de goede naam van digitalAudience zal schaden (dit naar oordeel van digitalAudience).

2.6 digitalAudience verklaart dat zij gerechtigd is de Data aan te bieden aan Opdrachtgever en dat gebruik van de Dienst en Data niet in strijd is met geldende wetten en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de ACM.

2.7 Opdrachtgever verklaart dat hij de Dienst, Data en Programmatuur enkel zal gebruiken voor het doel waarvoor deze geschikt zijn en enkel conform de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

2.8 Indien Opdrachtgever de Programmatuur, Data en Dienst op andere wijze als in voorgaand lid gebruikt, is digitalAudience gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever enige vorm van recht op restitutie of schadevergoeding heeft.

 1. TARIEVEN

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van digitalAudience zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is digitalAudience gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. digitalAudience zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

3.4 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is digitalAudience gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 3,5% te verhogen zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te beëindigen.

3.5 Indien er sprake is van eenmalige afname en incidentele losse afname (geen duurovereenkomst), geldt dat er telkens een nieuwe Overeenkomst wordt gesloten, tegen de dan geldende tarieven. De tarieven die van toepassing waren op een reeds eerdere Overeenkomst geven Opdrachtgever geen garantie dat een nieuwe Overeenkomst tegen eenzelfde tarief gesloten kan worden.

 1. BETALING

4.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 3 van dit artikel, zal Opdrachtgever vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, voor het gebruik van de Dienst aan digitalAudience de vergoedingen verschuldigd zijn die op het Opdrachtbevestigingsformulier zijn vermeld dan wel, indien daaromtrent niets is overeengekomen, de vergoedingen zoals die gewoonlijk door digitalAudience voor de betreffende Dienst gehanteerd worden op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, welke vergoedingen zijn gespecificeerd in het tarievenoverzicht of website van digitalAudience. Op verzoek wordt het tarievenoverzicht aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

4.2 digitalAudience zal Opdrachtgever voor de verschuldigde vergoedingen facturen sturen. Opdrachtgever dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen tenzij door digitalAudience uitdrukkelijk een andere termijn wordt aangegeven. Indien vooruitbetaling is bedongen, betaalt Opdrachtgever de te betalen vergoedingen voorafgaand aan de afname van de Dienst. Het is ook mogelijk dat er sprake is van eenmalige kosten én variabele kosten. Eenmalige kosten worden vooraf gefactureerd, voor de variabele kosten zullen Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.-versie 1.0 2016 naar gelang van het gebruik van de Dienst facturen gezonden worden.

4.3 Enig beroep door Opdrachtgever op verrekening of opschorting is niet toegestaan.

4.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim verkeren. Vanaf de dag van verzuim tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden. Indien de vordering uit handen wordt gegeven, zal Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, alle kosten berekend door externe deskundigen, de kosten voor juridische bijstand en (de volledige) proceskosten, dit naast de in rechte vastgestelde kosten.

4.5 Alle betalingen door Opdrachtgever aan digitalAudience worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige aanduiding op de facturen door Opdrachtgever.

 1. DUUR & BEËINDIGING

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in het Opdrachtbevestigingsformulier. Dat wil zeggen dat Opdrachtgever voor deze periode de Dienst, Programmatuur en de Data kan gebruiken, tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden. Gebruik van de Dienst is voor deze periode toegestaan. Indien er sprake is van een andere looptijd of van een duurovereenkomst, welke steeds met eenzelfde periode verlengd wordt, zal dit uit het Opdrachtbevestigingsformulier blijken en gelden. De opzegtermijn bij duurovereenkomsten is in dat geval 1 (één) maand en dient Schriftelijk te gebeuren. Zonder opzegging wordt een duurovereenkomst met eenzelfde periode verlengd.

5.2 De ene Partij kan, zonder ingebrekestelling en zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst met de andere Partij ontbinden, indien:

– deze andere Partij toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst en zuivering van deze tekortkoming blijvend onmogelijk is; of

– deze andere Partij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd; of

– deze andere Partij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit of haar rechtspersoonlijkheid verliest.

5.3 Onverminderd artikel 5.1 en 5.2 is digitalAudience gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, indien klant in strijd handelt met de verplichtingen voortvloeiend uit de volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden:

– artikel 2) Gebruik van de Dienst en Data;

– artikel 4) Betaling;

– artikel 10) Intellectuele Eigendomsrechten;

– artikel 12) Vertrouwelijke informatie.

5.4 Bedragen die digitalAudience vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen SocialAudience reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.5 Direct na de beëindiging van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever geen toegang meer tot de Dienst en de Data. Indien de Data is geleverd conform artikel 2.4, is Opdrachtgever gehouden de Data te vernietigen en verklaart Opdrachtgever derhalve dat hij per direct geen gebruik meer zal maken van de Data.

5.6 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de beëindiging van de Overeenkomst te Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.-versie 1.0 2016overleven, blijven na beëindiging volledig van kracht, waaronder maar niet beperkt tot:

– artikel 6) Aansprakelijkheid;

– artikel 10) Intellectuele Eigendomsrechten;

– artikel 12) Vertrouwelijke informatie.

5.7 digitalAudience behoudt zich het recht voor om na beëindiging van de Overeenkomst, de administratie en systemen van Opdrachtgever te laten inspecteren en controleren door een registeraccountant of andere bevoegde en/of gekwalificeerde partij. Deze audit zal worden uitgevoerd gedurende normale werktijden en zonder dat dit in conflict komt met de normale activiteiten van Opdrachtgever. De kosten voor een dergelijke audit komen voor rekening van digitalAudience, tenzij de audit aantoont dat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel genoemde vereisten, onverminderd de overige rechten van digitalAudience. Het is mogelijk dat de audit ten doel heeft om te beoordelen of Opdrachtgever de Data daadwerkelijk van haar systemen heeft verwijderd en geen gebruik meer maakt van de Data.

5.8 Indien uit de audit blijkt dat Opdrachtgever ook na beëindiging van de Overeenkomst nog gebruik maakt van de Data is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van €5000 en daarnaast een boete van €500 per dag dat de inbreuk na constatering nog voortduurt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De totale aansprakelijkheid van digitalAudience, uit welke hoofde dan ook, en in het bijzonder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad, dan wel garantieverplichting is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Dienst overeengekomen prijs (excl. btw) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt met een maximum van 20.000 euro per kalenderjaar. Indien overeengekomen is dat de vergoedingen die Opdrachtgever verschuldigd is worden berekend op basis van nacalculatie, zal voornoemde aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat

digitalAudience in rekening zou brengen indien facturatie zou geschieden op het moment dat de tekortkoming zich voordeed.

6.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van digitalAudience te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van digitalAudience wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

6..3 digitalAudience is niet aansprakelijk voor alle andere schade dan directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade die voortvloeit uit (gebruik van) de Programmatuur, de Data of Dienst, zoals gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan.

6.4 Indien zich een schadegeval voordoet, dient Opdrachtgever dat binnen 6 (zes) weken schriftelijk aan digitalAudience te melden. Doet Opdrachtgever dat niet, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding.

6.5 Buiten de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gevallen rust op digitalAudience geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel 9 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van digitalAudience of haar directie.

6.6 Ten aanzien van Opdrachtgever is artikel 6:271 BW uitgesloten.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart digitalAudience volledig tegen alle mogelijke claims of aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van welke schade dan ook op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik van Opdrachtgever van de Programmatuur, de Data of de Dienst en/of het niet, niet op juiste wijze of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en in het bijzonder voor aanspraken van toezichthouders, zoals de ACM en AP. Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.-versie 1.0 2016

 1. OVERMACHT

7.1 Indien Opdrachtgever of digitalAudience als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de desbetreffende Partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht voor digitalAudience wordt mede, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden of toeleveranciers van digitalAudience en storingen in de internetverbindingen, hardware, (d)dos aanval(len), telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken.

7.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan 14 (veertien) dagen heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als digitalAudience het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Opdrachtgever en digitalAudience de andere Partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

 1. BESCHIKBAARHEID

8.1 digitalAudience zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door digitalAudience opgeslagen Data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

8.2 digitalAudience zal zich inspannen om de door haar gebruikte (webserver)software up-to-date te houden. digitalAudience is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). digitalAudience is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

8.3 Indien naar het oordeel van digitalAudience een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van digitalAudience of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van email of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is digitalAudience gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 1. STORINGEN EN ONDERHOUD

9.1 digitalAudience zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Programmatuur dan wel Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

9.2 digitalAudience heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. digitalAudience zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. digitalAudience is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

9.3 digitalAudience heeft het recht Programmatuur dan wel de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal digitalAudience Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de Website of per email. Omdat de Programmatuur dan wel de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. SocialAudience is niet gehouden tot enige vergoeding van schade in geval van aanpassingen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Programmatuur, de Data en de Dienst blijven uitsluitend berusten bij digitalAudience, haar licentiegevers of door haar ingeschakelde derden. Geen enkele bepaling in de Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.-versie 1.0 2016 Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, die waarin een verlening van een gebruiksrecht op de Programmatuur, de Data en/of de Dienst wordt verleend, zal zo uitgelegd worden dat daar enige overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten mee is beoogd.

10.2 Indien en voor zover digitalAudience aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verleent ten aanzien van digitalAudience Programmatuur, Data en/of enige daarvoor in aanmerking komende Dienst, geschiedt deze verlening onder de opschortende voorwaarde van betaling door Opdrachtgever van alle in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen. Bedoeld gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en beperkt tot het doel dat logischerwijs uit de Overeenkomst blijkt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Enig door digitalAudience, haar licentiegevers of ingeschakelde derden verleend gebruiksrecht wordt verleend voor een periode zolang als de Overeenkomst duurt.

10.3 Opdrachtgever mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicatoren van de rechthebbende op de Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de geleverde Programmatuur of de Data. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

10.4 Behoudens voor zover overeengekomen dan wel dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur of ter beschikking gesteld Data niet verveelvoudigen, openbaar maken, of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur of Data te verwijderen of te omzeilen.

10.5 Opdrachtgever is nimmer bevoegd om enig recht betreffende een object dat identiek is aan of verwarring wekkend overeenstemt met enig object dat onderwerp is van enig Intellectueel Eigendomsrecht dat aan digitalAudience of diens licentiegevers toebehoort, te registreren of een aanvraag daartoe in te dienen.

10.6 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan digitalAudience van gegevens met het doel van gebruik of bewerking ten behoeve van de Dienst. Opdrachtgever zal digitalAudience vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 1. PRIVACY

11.1 Door het leveren van de Dienst is het mogelijk dat digitalAudience persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever. Indien hier sprake van is, zal Opdrachtgever met betrekking tot zulke verwerking dan ook te allen tijde en onder alle omstandigheden worden aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. digitalAudience zal uitsluitend handelen als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met geldende wetten en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens.

11.2 digitalAudience zal slechts persoonsgegevens verwerken op instructie van Opdrachtgever, behoudens enige verwerking vereist volgens de wet. Alle persoonsgegevens die door digitalAudience in het kader van de Dienst worden verwerkt, worden geacht te zijn verwerkt op de instructie van Opdrachtgever.

11.3 digitalAudience zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

12.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze Algemene Voorwaarden digitalAudience B.V.-versie 1.0 2016 informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

12.2 Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijk tenzij een Partij aangeeft dat de door haar verstrekte informatie niet vertrouwelijk van aard is.

12.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was.

 1. SLOTBEPALINGEN

13.1 digitalAudience mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden overdragen en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht aan een derde voor Opdrachtgever redelijkerwijs onacceptabel is, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van digitalAudience.

13.2 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.3 Opdrachtgever is gehouden digitalAudience steeds schriftelijk of per email op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens.

13.4 digitalAudience is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. digitalAudience zal Opdrachtgever schriftelijk, elektronisch (per email) of via de Website van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in kennis stellen. De wijzigingen treden 1 (één) maand na de in kennisstelling in werking. Indien Opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zullen treden.

13.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen digitalAudience en Opdrachtgever een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

13.6 De door digitalAudience ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

13.7 Opdrachtgever verleent hierbij aan digitalAudience toestemming zijn (handels)naam en logo te gebruiken ten behoeve van promotie en als referentie. digitalAudience zal Opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van en informeren over de vorm waarin zij de naam en logo van Opdrachtgever van plan is te gebruiken.